21.01.2013 18:39

Projekt Řešení staré ekologické zátěže

Projekt Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál nový závod – odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí

Lokalita, ve které bude projekt realizován, se nachází na severním až severozápadním okraji města Chrudim. V roce 1855 zde byla založena strojírna. Výroba tady pokračovala a rozvíjela se až do roku 1992, kdy došlo k privatizaci továrny. V současné době je areál bývalého s.p. Transporta využíván k průmyslové činnosti. Dlouhodobá průmyslová činnost v dané lokalitě byla v minulosti zdrojem znečištění horninového prostředí, nejvýznamnější kontaminantem jsou těkavé chlorované uhlovodíky.

Na základě postupně prováděných průzkumných prací a průběžného monitoringu byla vytipována ložiska znečištění, konkretizována míra a rozsah kontaminace horninového prostředí, podzemních a povrchových vod a identifikovány transportní cesty šíření znečištění. V roce 2003 byl v lokalitě vyhlášen havarijní stav na podzemních vodách a v roce 2004, kdy zákonná odpovědnost řešení havarijního stavu přešla na Pardubický kraj, byla zahájena realizace protihavarijních opatření. Tato opatření zahrnují především provoz ochranné hydraulické bariéry, která zastavila výnos kontaminantů podzemní vodou za hranice areálu.

Vzhledem k tomu, že v případě ponechání stavu ohnisek znečištění bez realizace vhodných nápravných opatření nelze finančně náročný provoz hydraulické bariéry ukončit, bylo rozhodnuto přistoupit k odstranění ohnisek kontaminace. V roce 2009 vypracovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. kompletní projektovou dokumentaci, analýzu rizik a studii proveditelnosti nápravných opatření a bylo využito možnosti požádat o poskytnutí dotace z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Město Chrudim se na základě dotačních podmínek a jednání s Pardubickým krajem stalo příjemcem dotace a realizátorem celého projektu.

Žádost o dotaci byla podána v roce 2009, ještě v témže roce byla poskytovatelem dotace žádost akceptována. Následovalo období, kdy byla realizace sanace připravována. Probíhalo náročné jednání s vlastníky pozemků, stavební řízení, příprava a realizace výběrových řízení na dodavatele sanace, technický dozor investora atd.

Celkové náklady projektu činí téměř 167 mil. Kč. Evropská dotace bude poskytnuta ve výši 146,5 mil. Kč. Náklady nad rámec této dotace uhradí ze svého rozpočtu Pardubický kraj.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel sanace „Sdružení TRANSPORTA 2012“, sdružení společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a STRABAG a.s., se kterým byla v červnu 2012 podepsána smlouva o dílo. Dodavatel zpracoval realizační projektovou dokumentaci nápravných opatření a dne 16.1.2013 mu bylo předáno staveniště k zahájení sanačních prací. Ty spočívají ve vymístění veškerých kontaminovaných zemin z ohnisek znečištění. Následně budou odpady tříděny, zbavovány kontaminace a recyklovány dle jejich parametrů. Zbytkové znečištění bude řešeno vybudováním velkoobjemových zasakovacích drénů na dně sanačních jam a použitím dalších sanačních metod.

Celková délka sanačních prací je stanovena na 14 měsíců, pak bude provedeno vyhodnocení a administrativní ukončení projektu.

A na závěr odkaz na video zpracované po návštěvě ministra životního prostředí Tomáše Chalupy v Chrudimi na místě samém v pátek dne 18. ledna 2013.

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec