18.06.2013 14:40

Ohlédnutí za 70. jednáním rady města

Radní měli na svém 70. řádném jednání dne 17. června 2013 na programu celkem 25 bodů. Rada města mimo jiné:

 • schválila rozhodnutí Řídícího výboru IPRM, který v rámci 6. výzvy hodnotil šest přijatých projektů. Všechny byly zhodnoceny jako kvalitní, splňující podmínky. Čtyři z nich předložilo město Chrudim (rekonstrukce dalších bytových domů, komunikace v Revoluční a Rooseveltově ulici a autobusová zastávka ve Škroupově ulici), další dvě společenství vlastníků (jedna žádost je na zateplení domu, druhá na úpravu pláště budovy);
 • schválila Pravidla pro poskytování sportovních dotací pro prioritní sporty města Chrudim (pravidla upravují transparentní postup při přidělování dotací, který je v souladu s koncepcí podpory sportu ve městě);
 • udělila souhlas se zřízením sídla Studentského parlamentu na adrese Domu dětí a mládeže Chrudim (parlament využívá prostory v DDM i ke svým schůzkám);
 • doporučila Zastupitelstvu města schválit finanční příslib na dofinancování rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy ve 2. NP v maximální výši 2.419.551 Kč;
 • doporučila ZM schválit investiční dotaci společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o., na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín ve výši 1.265.050 Kč (50% celkových uznatelných nákladů) za předpokladu, že poskytnutí dotace bude ZM schváleno v rámci návrhu rozpočtu města na rok 2014. Zároveň by měla být z důvodu předfinancování projektu Městským lesům poskytnuta návratná bezúročná půjčka ve stejné výši (navrácena bude po proplacení dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu);
 • schválila jako nejvhodnějšího dodavatele opravy komunikace v Novoměstské ulici firmu STRABAG, a.s., Hradec Králové (nabídková cena činí 389.801 Kč včetně DPH);
 • schválila výpůjčku dvou vysoušečů vlhkosti obci Dolní Břežany ke zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013, doba výpůjčky bude sjednána maximálně do 31. 12. 2013;

a další …

 • doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2013 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2013 (do rozpočtu příjmů se zapojují dotace ve výši cca 38 mil. Kč, z nich je více než 37 mil. Kč dotace EU na Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim);
 • doporučila ZM vyslovit souhlas s Územní studií pro zástavbu v lokalitě Skřivánek v Chrudimi, kterou zpracoval Atelier AURUM s. r. o. Dále ZM doporučila schválit zrušení kompletního znění usnesení ze dne 23.6.2008, které se týká prodeje pozemků společnosti Parnassius apollo, a. s., Ostrava, a schválit záměr prodeje těchto pozemků o výměře celkem 69.045 m2 za účelem výstavby za daných podmínek (jsou jimi např. dořešení vlastnických vztahů k přilehlým pozemkům, složení jistoty ve výši 500.000 Kč či minimální kupní cena ve výši 570 Kč/m2);
 • schválila nejvhodnějšího uchazeče o nadlimitní veřejnou zakázku „Centrální dodávka silové elektrické energie a distribuce elektrické energie pro město Chrudim, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100% podíl“, firmu Amper Market, a. s., Praha (elektronickou aukcí byla vysoutěžena nabídková cena ve výši 6.024.740 Kč bez DPH);
 • vzala na vědomí výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy na Školním náměstí v Chrudimi a s účinností od 1. srpna 2013 jmenovala do této funkce Mgr. Martina Vykydala (výběrového řízení se zúčastnili 4 uchazeči);
 • doporučila ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Chrudim a Sportovními areály města Chrudim, s. r. o. na nákup kamerového systému do skateparku v Chrudimi (nabídka na systém monitoringu je ve výši 40.050 Kč, město poskytne dotaci ve výši 20.000 Kč);
 • doporučila ZM schválit prodej rodinného domu čp. 359 (Charvátova vila) v Chrudimi za cenu 2,2 mil. Kč (cena stanovená znaleckým posudkem z března 2013) a uzavření kupní smlouvy mezi městem Chrudim a kupujícími;
 • doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Chrudim a Sportovními areály města Chrudim, s.r.o. na akci „Demolice a výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim“ (Zastupitelstvem města byly na tuto akci v loňském roce schváleny finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč).

a další …

Tisknout


Kalendář

Leden 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec