04.06.2013 10:54

Ohlédnutí za 69. jednáním rady města

Radní měli na svém 69. řádném jednání dne 3. června 2013 na programu celkem 34 bodů. Rada města mimo jiné:

  • v působnosti valné hromady společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o., vzala mj. na vědomí informaci o architektonické soutěži o návrh na „Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra“ (první cenu za svůj projekt získali Ing.arch. Lukáš Pavlík a Ing.arch. Tomáš Med);
  • doporučila Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 8/2013 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2013 (do rozpočtu příjmů se zapojují dotace ve výši cca 38 mil. Kč, z nich je více než 37 mil. Kč dotace EU na Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim);
  • doporučila ZM vyslovit souhlas s Územní studií pro zástavbu v lokalitě Skřivánek v Chrudimi, kterou zpracoval Atelier AURUM s. r. o. Dále ZM doporučila schválit zrušení kompletního znění usnesení ze dne 23.6.2008, které se týká prodeje pozemků společnosti Parnassius apollo, a. s., Ostrava, a schválit záměr prodeje těchto pozemků o výměře celkem 69.045 m2 za účelem výstavby za daných podmínek (jsou jimi např. dořešení vlastnických vztahů k přilehlým pozemkům, složení jistoty ve výši 500.000 Kč či minimální kupní cena ve výši 570 Kč/m2);
  • schválila nejvhodnějšího uchazeče o nadlimitní veřejnou zakázku „Centrální dodávka silové elektrické energie a distribuce elektrické energie pro město Chrudim, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100% podíl“, firmu Amper Market, a. s., Praha (elektronickou aukcí byla vysoutěžena nabídková cena ve výši 6.024.740 Kč bez DPH);
  • vzala na vědomí výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy na Školním náměstí v Chrudimi a s účinností od 1. srpna 2013 jmenovala do této funkce Mgr. Martina Vykydala (výběrového řízení se zúčastnili 4 uchazeči);
  • doporučila ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem Chrudim a Sportovními areály města Chrudim, s. r. o. na nákup kamerového systému do skateparku v Chrudimi (nabídka na systém monitoringu je ve výši 40.050 Kč, město poskytne dotaci ve výši 20.000 Kč);
  • doporučila ZM schválit prodej rodinného domu čp. 359 (Charvátova vila) v Chrudimi za cenu 2,2 mil. Kč (cena stanovená znaleckým posudkem z března 2013) a uzavření kupní smlouvy mezi městem Chrudim a kupujícími;
  • doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Chrudim a Sportovními areály města Chrudim, s.r.o. na akci „Demolice a výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim“ (Zastupitelstvem města byly na tuto akci v loňském roce schváleny finanční prostředky ve výši 2,5 mil. Kč).

a další …

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec