25.06.2013 08:23

Ohlédnutí za 20. jednáním zastupitelstva

V pondělí 24. června 2013 proběhlo 20. řádné jednání Zastupitelstva města Chrudim (dále jen ZM). Na program jednání bylo navrhováno a schváleno celkem 23 bodů. Z toho nejdůležitějšího nebo nejzajímavějšího vybírám následující:

V prvém bodě zastupitelé schválili hospodaření města a Závěrečný účet města Chrudim za rok 2012 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad a účetní závěrku města Chrudim za stejný rok.

Ve druhém bodě byl schválen návrh rozpočtového opatření č. 8/2013 ke schválenému rozpočtu města na rok 2013, kterým se rozpočet města zvýšil na částku 490,823.400,- Kč.

V bodě č. 3 ZM zvolilo celkem 8 (staro) nových přísedících Okresního soudu v Chrudimi.

Čtvrtým bodem byl prodej pozemků v lokalitě Skřivánek – zastupitelé ve svém usnesení jednak vyslovili souhlas s Územní studií pro zástavbu v lokalitě „Skřivánek“ v předloženém znění, dále zrušili předchozí usnesení ZM k záměru prodeje a následně prodeje pozemků v této lokalitě, a konečně schválili nový záměr prodeje pozemků v lokalitě „Skřivánek“ za účelem výstavby v dané lokalitě spolu s podmínkami pro případné zájemce.

V bodě č. 5 byly schváleny problémy vzešlé z veřejných projednání Desatera problémů města Chrudim v roce 2013.

V šestém bodě schválilo ZM uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi ve výši 500 tisíc korun mezi městem Chrudim a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Chrudim.

V bodě č. 7 byl schválen Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory mezi městem Chrudim a Dobrovolným svazkem obcí Královských věnných měst.

V osmém bodě schválilo ZM uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na nákup kamerového systému do skateparku v Chrudimi ve výši 20 tisíc korun mezi městem Chrudim a společností Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

V devátém bodě schválili zastupitelé finanční příslib na dofinancování projektu „Rekonstrukce obvodového pláště Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy ve 2. NP“ v maximální výši 2,419.551,- Kč.

Pod bodem č. 10 byl schválen prodej domu čp. 81 v Poděbradově ulici vítězi výběrového řízení za cenu ve výši 2,91 mil. Kč.

Jedenáctým bodem byly souhrnné obecné majetkoprávní záležitosti – ZM mj. schválilo v jednom případě bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu, ve dvou případech prodej pozemků a ve dvou případech nákup pozemku. Čtyři majetkoprávní transakce nebyly schváleny a současně byla zrušena některá starší usnesení ZM.

Pod bodem č. 12 byl schválen prodej rodinného domu čp. 239 v Hniličkově ulici (tzv. Charvátova vila) zájemci za cenu ve výši 2,2 mil. Kč.

Ve třináctém bodě, rovněž ještě majetkoprávním, byla schválena změna podmínek prodeje rekreační chaty č. e. 20 v části obce Luže – Zdislav.

V bodě č. 14 schválilo zastupitelstvo změnu zakladatelského dokumentu společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. – změna se týkala rozšíření podnikání o nový předmět, a to „zemědělská výroba“.

V patnáctém bodě schválilo ZM uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na akci „Demolice a výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská Chrudim“ ve výši 2,5 mil. korun mezi městem Chrudim a společností Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

V bodech 16 – 18 schválilo ZM postupně zadání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce: „Rekonstrukce bytových domů č.p. 637/IV, 638/IV a 639/IV Chrudim“ (projektantská cena ca 8,9 mil. Kč), „Rekonstrukce bytového domu č.p. 489 v ul. Revoluční, Chrudim“ (projektantská cena ca 11,3 mil. Kč) a „Výstavba BUS zastávky v ulici Škroupova, Chrudim“ (projektantská cena ca 2,2 mil. korun).

V devatenáctém bodě pověřili ZM svůj Kontrolní výbor provedením celkem 12ti konkrétních úkolů.

Následující dva body byly volební – v bodě č. 20 byl členem Kontrolního výboru ZM zvolen pan Michal Kálecký (za TOP 09), v bodě č. 21 byl nově stanoven počet členů Finančního výboru ZM na 11 (dosud 9) a novým členem z celkem tří navrhovaných byl zvolen Lubomír Motyčka (za SNK-ED).

Posledními body byla tradiční informace o činnosti Rady města Chrudim a „Závěrečná rozprava“.

Souhrnný přehled včetně usnesení bude po zpracování možné najít na webových stránkách města Chrudim (www.chrudim.eu).

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec