12.11.2013 20:06

Město Chrudim má nový územní plán

Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání dne 11. listopadu 2013 mj. schválilo vydání nového Územního plánu města Chrudim. Jedná se o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ZM v tomto volebním období.

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Je tedy podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce, např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či ploch pro bydlení.
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. To znamená, že jsou do něho zahrnuty veškeré pozemky a plochy, jejichž budoucí podobu řeší, a že jsou do něho samozřejmě zahrnuta veškerá katastrální území (Chrudim, Vlčnov, Vestec a Medlešice).
Územní plán navazuje na zásady územního rozvoje kraje a upřesňuje úkoly a cíle, které byly obecně uvedeny v zásadách. Současně musí územní plán respektovat Politiku územního rozvoje ČR.

Jednotlivá území se – s ohledem na rozdílné nároky – člení územním plánem na plochy. V územním plánu jsou vymezeny tzv. plochy s rozdílným způsobem využití, které zohledňují specifické podmínky a charakter území. Pro každou plochu s rozdílným způsobem využití jsou v textové části stanoveny podmínky pro využití (tzv. regulativy), které určují přípustné využití a definují podmínky prostorového uspořádání.

Územní plán vytváří pouze PŘEDPOKLADY pro výstavbu. Znamená to, že zastavitelný pozemek automaticky nezaručuje, že na něm vždy půjde stavět. Další důležitou podmínkou je zejména napojení na odpovídající dopravní a technickou infrastrukturu. Samotná výstavba je podmíněna vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Je ale faktem, že územní plán je závazný především pro rozhodování v území – tedy vydávání územních rozhodnutí. Do doby, než je požádáno o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, je pozemek či objekt využíván v původní funkci.

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města již v roce 2005. S vlastním pořízením územního plánu se začalo začátkem roku 2008, a to zpracováním návrhu zadání, po vyhodnocení došlých připomínek, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů upravený návrh zadání schválilo zastupitelstvo města. Dalšími fázemi projednávání byl koncept územního plánu, návrh projednaný s dotčenými orgány a třikrát opakované řízení o územním plánu. Veřejnost mohla podávat své připomínky a námitky celkem 5x (ve fázi zadání, konceptu a 3x k návrhu, který byl projednáván v řízení o územním plánu).

Proces projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace (kam územní plán patří) je upraven stavebním zákonem, kterým se ZM musí řídit. Územní plán schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti a územní plán se vydává jako tzv. opatření obecné povahy.

Po vydání nabývá územní plán účinnosti 15 dní po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Zpracovatelem územního plánu bylo Sdružení firem Atelier URBI, spol. s r.o., Brno, a AGERIS, s.r.o., Brno. Celková cena pořízení územního plánu činila 3,693.400,- Kč, z toho získalo město Chrudim dotaci ve výši 2,154.000,- Kč.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec